Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο Junior Sporty: Τεύχος 4

Όροι διαγωνισμού SMOBY 1. Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ» (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στη Βούλα Αττικής, Βασιλέως Παύλου 102-104 κι εκδίδει το περιοδικό JUNIOR Sporty, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια στο περιοδικό JUNIOR που κυκλοφορεί 19/6/2020 με έπαθλο 1 επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι Smoby, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους. Σκοπός είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και της ανάδειξης του εκάστοτε νικητή. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κι έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών. 3. Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν mail όπως αναγράφεται στη σελίδα του διαγωνισμού. 4. Κάθε mail θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και θα καταχωρείται στο αρχείο των συμμετεχόντων στην κλήρωση. 5. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί από τις 19/6/2020 στις 8.00 έως τις 10/7/2020 στις 14.00. 6. Προϋπόθεση για την παραλαβή του επάθλου είναι η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή άλλου ισότιμου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία του νικητή (π.χ. διαβατήριο). 7. Το όνομα του νικητή που θα κερδίσει το δώρο θ’ ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια στο www.jnr.gr και στο τεύχος που θα κυκλοφορήσει 31/7/2020 κατόπιν κλήρωσης των σωστών απαντήσεων. Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον νικητή εντός 20 ημερών από την ανακοίνωση/δημοσίευση του ονόματος του, για τις λεπτομέρειες παραλαβής του επάθλου. Σε περίπτωση που μετά το πέρας των ως άνω 20 ημερών δεν αναζητηθεί το έπαθλο από κάποιον δικαιούχο, τότε το δικαίωμα απονομής παραγράφεται οριστικά. 8. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του ονόματος του νικητή μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου. Έτσι, η Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

9. Ο νικητής θα αναδειχθεί κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης, με τη μέθοδο Randomise. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Διοργανώτριας στις 10/7/2020 και ώρα 20.00. 10. Το δώρο της προωθητικής ενέργειας είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με άλλη υπηρεσία ή προϊόν. Διευκρινίζεται πως κάθε έξοδο και μετακίνηση/μεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή και χρήση του δώρου βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους νικητές. 11. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια καθώς και να αλλάζει το δώρο αυτής ή/και τις ημερομηνίες για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, μετά από σχετική ενημέρωση. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. 12. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παρόντων όρων και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. 13. Το κείμενο των όρων θα βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο www.jnr.gr καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του. 14. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την προωθητική ενέργεια, θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εκδικάζεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

 

 

Όροι διαγωνισμού PANINI 1. Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ» (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στη Βούλα Αττικής, Βασιλέως Παύλου 102-104 κι εκδίδει το περιοδικό JUNIOR Sporty, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια στο περιοδικό JUNIOR που κυκλοφορεί 19/6/2020 με έπαθλο 8 άλμπουμ Panini FIFA 365 2020 με όλα τους τα αυτοκόλλητα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους. Σκοπός είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και της ανάδειξης του εκάστοτε νικητή. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κι έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών. 3. Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν mail όπως αναγράφεται στη σελίδα του διαγωνισμού.

4. Κάθε mail θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και θα καταχωρείται στο αρχείο των συμμετεχόντων στην κλήρωση. 5. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί από τις 19/6/2020 στις 8.00 έως τις 10/7/2020 στις 14.00. 6. Προϋπόθεση για την παραλαβή των επάθλων είναι η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή άλλου ισότιμου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία του νικητή (π.χ. διαβατήριο). 7. Τα ονόματα των 8 νικητών που θα κερδίσουν από ένα δώρο θ’ ανακοινωθούν από τη Διοργανώτρια στο www.jnr.gr και στο τεύχος που θα κυκλοφορήσει 31/7/2020 κατόπιν κλήρωσης των σωστών απαντήσεων. Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους νικητές εντός 20 ημερών από την ανακοίνωση/δημοσίευση του ονόματος του, για τις λεπτομέρειες παραλαβής του επάθλου. Σε περίπτωση που μετά το πέρας των ως άνω 20 ημερών δεν αναζητηθεί το έπαθλο από κάποιον δικαιούχο, τότε το δικαίωμα απονομής παραγράφεται οριστικά. 8. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του ονόματος του νικητή μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου. Έτσι, η Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. 9. Οι νικητές θα αναδεικνύονται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης, με τη μέθοδο Randomise. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Διοργανώτριας στις 10/7/2020 και ώρα 20.00. 10. Τα δώρα της προωθητικής ενέργειας είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με άλλη υπηρεσία ή προϊόν. Διευκρινίζεται πως κάθε έξοδο και μετακίνηση/μεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή και χρήση του δώρου βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους νικητές. 11. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια καθώς και να αλλάζει το δώρο αυτής ή/και τις ημερομηνίες για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, μετά από σχετική ενημέρωση. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. 12. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παρόντων όρων και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. 13. Το κείμενο των όρων θα βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο www.jnr.gr καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του. 14. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την προωθητική ενέργεια, θα

παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εκδικάζεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

 

 

Όροι διαγωνισμού σελίδας 41 1. Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ» (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στη Βούλα Αττικής, Βασιλέως Παύλου 102-104 κι εκδίδει το περιοδικό JUNIOR Sporty, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια στο περιοδικό JUNIOR που κυκλοφορεί 19/6/2020 με έπαθλο 6 δώρα (1 hoverboard Urbanglide 65 Lite Multicolor, 2 φανέλες Λίβερπουλ New Balance, 1 μπάλα ποδοσφαίρου Nike PSG Prestige, 1 μπάλα ποδοσφαίρου Nike Barcelona Prestige, 1 ζευγάρι gaming ακουστικά Razer Kraken Tournament), σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους. Σκοπός είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και της ανάδειξης του εκάστοτε νικητή. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κι έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών. 3. Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν mail όπως αναγράφεται στη σελίδα του διαγωνισμού. 4. Κάθε mail θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και θα καταχωρείται στο αρχείο των συμμετεχόντων στην κλήρωση. 5. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί από τις 19/6/2020 στις 8.00 έως τις 10/7/2020 στις 14.00. 6. Προϋπόθεση για την παραλαβή των επάθλων είναι η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή άλλου ισότιμου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία του νικητή (π.χ. διαβατήριο). 7. Τα ονόματα των 6 νικητών που θα κερδίσουν από ένα δώρο θ’ ανακοινωθούν από τη Διοργανώτρια στο www.jnr.gr και στο τεύχος που θα κυκλοφορήσει 31/7/2020 κατόπιν κλήρωσης των σωστών απαντήσεων. Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους νικητές εντός 20 ημερών από την ανακοίνωση/δημοσίευση του ονόματος του, για τις λεπτομέρειες παραλαβής του επάθλου. Σε περίπτωση που μετά το πέρας των ως άνω 20 ημερών δεν αναζητηθεί το έπαθλο από κάποιον δικαιούχο, τότε το δικαίωμα απονομής παραγράφεται οριστικά. 8. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του ονόματος του νικητή μέσω έντυπου

ή ηλεκτρονικού τύπου. Έτσι, η Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. 9. Οι νικητές θα αναδεικνύονται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης, με τη μέθοδο Randomise. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Διοργανώτριας στις 10/7/2020 και ώρα 20.00. 10. Τα δώρα της προωθητικής ενέργειας είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με άλλη υπηρεσία ή προϊόν. Διευκρινίζεται πως κάθε έξοδο και μετακίνηση/μεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή και χρήση του δώρου βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους νικητές. 11. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια καθώς και να αλλάζει το δώρο αυτής ή/και τις ημερομηνίες για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, μετά από σχετική ενημέρωση. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. 12. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παρόντων όρων και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. 13. Το κείμενο των όρων θα βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο www.jnr.gr καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του. 14. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την προωθητική ενέργεια, θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εκδικάζεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

 

 

Όροι διαγωνισμού MESSI TRAINING SYSTEM

1. Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ» (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στη Βούλα Αττικής, Βασιλέως Παύλου 102-104 κι εκδίδει το περιοδικό JUNIOR Sporty, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια στο περιοδικό JUNIOR που κυκλοφορεί 19/6/2020 με έπαθλο 5 δώρα Messi Training System, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους. Σκοπός είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και της ανάδειξης του εκάστοτε νικητή. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κι έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού

αυτών. 3. Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν mail όπως αναγράφεται στη σελίδα του διαγωνισμού. 4. Κάθε mail θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και θα καταχωρείται στο αρχείο των συμμετεχόντων στην κλήρωση. 5. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί από τις 19/6/2020 στις 8.00 έως τις 10/7/2020 στις 14.00. 6. Προϋπόθεση για την παραλαβή των επάθλων είναι η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή άλλου ισότιμου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία του νικητή (π.χ. διαβατήριο). 7. Τα ονόματα των 5 νικητών που θα κερδίσουν από ένα δώρο θ’ ανακοινωθούν από τη Διοργανώτρια στο www.jnr.gr και στο τεύχος που θα κυκλοφορήσει 31/7/2020 κατόπιν κλήρωσης των σωστών απαντήσεων. Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους νικητές εντός 20 ημερών από την ανακοίνωση/δημοσίευση του ονόματος του, για τις λεπτομέρειες παραλαβής του επάθλου. Σε περίπτωση που μετά το πέρας των ως άνω 20 ημερών δεν αναζητηθεί το έπαθλο από κάποιον δικαιούχο, τότε το δικαίωμα απονομής παραγράφεται οριστικά. 8. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του ονόματος του νικητή μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου. Έτσι, η Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. 9. Οι νικητές θα αναδεικνύονται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης, με τη μέθοδο Randomise. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Διοργανώτριας στις 10/7/2020 και ώρα 20.00. 10. Τα δώρα της προωθητικής ενέργειας είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με άλλη υπηρεσία ή προϊόν. Διευκρινίζεται πως κάθε έξοδο και μετακίνηση/μεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή και χρήση του δώρου βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους νικητές. 11. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια καθώς και να αλλάζει το δώρο αυτής ή/και τις ημερομηνίες για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, μετά από σχετική ενημέρωση. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. 12. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παρόντων όρων και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

13. Το κείμενο των όρων θα βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο www.jnr.gr καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του. 14. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την προωθητική ενέργεια, θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εκδικάζεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

Tags

Copyright © 2017 Junior